Пријемни испит

Јединствен тест из Устава и права грађана и из Историје (према наставном плану и програму гимназије).

Литература:

Устав и права грађана:

1. Славко Тадић, Устав и права грађана, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, година издања 2011.

Историја:

1. Снежана Ферјанчић – Татјана Катић, <i>Историја за </i><i>I </i><i>разред гимназије;
2. Смиља Марјановић-Душанић – Марко Шуица, <i>Историја за II </i><i>разред гимназије општег и друштвено-језичког смера;
3. Радош Љушић, <i>Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера;
4. Ђорђе Ђурић – Момчило Павловић, <i>Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено- језичког смера.

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.
Кандидати се рангирају према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху из претходног школовања, и то:
- највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
- највише 30 бодова кандидат остварује на тесту из Историје;</p>
- највише 30 бодова кандидат остварује на тесту из Устава и права грађана;</p>
У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за који се определио, биће рангиран на листи другог студијског програма.